Etický kodex CB Dragons, z.s.

Etický kodex spolku CB Dragons, z.s. (dále jen „spolek“) je sportovní, výběrová, nepolitická, zájmová organizace, která vznikla v roce 2019. Jedná se o samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost.
V rámci své činnosti spolek zajišťuje naplňování jak vzájemně prospěšných cílů svých členů, tak veřejně prospěšných cílů směřujících vůči veřejnosti, kdy účelem spolku je mimo jiné vzdělávání a popularizace dračích lodí v ČR i v zahraničí s cílem zvyšovat odbornou úroveň a prestiž tohoto sportu.
Za tímto účelem spolek každoročně pořádá společenské akce ve spolupráci se svými partnery. Za účelem udržení prestiže a dobrého jména spolku, klade spolek mimořádný důraz na profesionalitu a reprezentativnost chování členů spolku, a to v minimálním rozsahu tak, jak je dále stanoveno v kodexu. Porušení kteréhokoli z níže uvedených bodů může vést k rozhodnutí o vyloučení člena dle čl. IV Stanov spolku.

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Se vznikem členství se člen zavazuje dodržovat pravidla etického kodexu, stanov a dbát dobrého jména spolku.
 2. Člen spolku si je v každém okamžiku plně vědom svého chování a dodržuje zásady dobrých mravů a slušného společenského chování, a to jak při svém vystupování na veřejnosti po dobu účasti člena spolku na akci či jiné společenské akci, tak též v rámci jakékoli činnosti člena přímo či nepřímo související s jeho členstvím ve spolku.
 3. Člen spolku nesděluje třetím osobám jakékoli informace, které by poškodily člena či spolek, které by byly způsobilé ohrozit dobré jméno, vážnost, čest či důvěryhodnost jiného člena spolku či spolku.
 4. Člen spolku je odpovědný všem výkonným složkám spolku, včetně kapitána. Kapitán zodpovídá za posádku, určuje sestavu, má právo veta před závodem i v průběhu. Člen se drží hesla: „Cti svého kapitána“.
 5. Nad rámec výše uvedeného je výslovně zakázáno, aby člen na akci či jiné společenské akci:
  • podněcoval k nenávisti, násilí či rasové, národnostní, genderové či jakékoli společenské nesnášenlivosti
  • užíval násilí či jednal se záměrem jej vyvolat
  • užíval slovní či fyzické vulgární projevy, jakkoliv urážel ostatní účastníky akce či jiné osoby
  • nedodržoval zásady společenského chování, jakkoliv obtěžoval svými projevy ostatní účastníky akce.

Tento kodex byl vydán představenstvem spolku v souladu s čl. IV Stanov spolku.
Souhlas s vydáním kodexu udělila Revizní komise spolku dne 1. 3. 2019.
Tento kodex nabývá účinnosti uplynutím tří dnů od jeho zveřejnění na webové stránce spolku.